Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (sinds 1 januari 2021)


Bracke Cynthia – DoulaGraaf
BTW: 0720815908
Adres: Grote Baan 283, 9930 Zomergem

FOTOGRAFIE

Foto’s en video’s gemaakt door Bracke Cynthia – DoulaGaaf kunnen verschijnen op de website en sociale media behalve de geboortereportages, deze zijn in overleg. Laat het mij weten als je dit niet wilt.

Een boeking voor een foto opdracht is definitief na het betalen van minimum de afgesproken voorschot, indien deze last minute (minder dan 3 weken voor datum) wordt geannuleerd dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies. Annulaties kunnen enkel schriftelijk gedaan worden, niet telefonisch.

Na het betalen van het voorschot gaat u ook automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van
verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage,…

Online galerijen met watermerk blijven 2weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslagen voor 5jaar. Nadien worden deze ook uit het archief verwijderd, indien u de galerij na 2 weken nog eens opvraagt zal hiervoor een administratieve kost worden aangerekend van €50. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht net voor verwijdering
Galerijen in kunnen gedeeld worden tijdens deze periode, niemand behalve de hoofdgebruiker kan foto’s downloaden.
Indien je een galerij hebt met maar enkele foto’s zonder watermerk kan u steeds extra foto’s aankopen via de galerij of via mij persoonlijk aan te spreken.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd –ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Het fotografisch werk van Bracke Cynthia – DoulaGraaf is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Bracke Cynthia – DoulaGraaf bewerkt alle foto’s in een typische eigen stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

Bracke Cynthia – DoulaGraaf is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.

Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een
shoot verlengen kan wel. (vnl. bij een lifestylereportage)

Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Bij belet of ziekte van de Bracke Cynthia – DoulaGraaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf/Doula over met dezelfde stijl (bij bevalling). Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald d.m.v. een cadeaubon en wordt hij vergoedt met een gratis mini-shoot (inclusief digitaal album).

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de
shoot of levering of bewezen diensten.
De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

Posters worden geleverd met een kleine grijze rand opzij met vermelding van bestandsnaam. Deze storen niet in een kader en kunnen eventueel door de klant afgesneden worden.

Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.
Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze
aanvaardt.

Bracke Cynthia – DoulaGraaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de
opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

Bracke Cynthia – DoulaGraaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Bracke Cynthia – DoulaGraaf is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Alleen cadeaubonnen met een handschrift/handtekening van Bracke Cynthia zijn geldig.
Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de bon.
Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.

DOULABEGELEIDING

Foto’s en video’s gemaakt door Bracke Cynthia – DoulaGaaf worden niet op social media gepost tenzij met onderlinge toestemming.

Een boeking voor een Doula samenwerking is definitief na het betalen van minstens het voorschot van €350. Bij annulatie van een pakket worden alle gemaakte kosten afzonderlijke gerekend en gefactureerd.
Een boeking van een losse afspraak met Bracke Cynthia – DoulaGraaf is definitief bij het vastleggen en wordt ten laatste op de afspraak zelf betaald, een losse afspraak dient geannuleerd te worden ten laatste de 24uur op voorhand, anders wordt deze gewoon door gerekend.

Annulaties kunnen enkel schriftelijk gedaan worden, niet telefonisch.

Na het betalen van het voorschot gaat u ook automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd –ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Het fotografisch werk van Bracke Cynthia – DoulaGraaf is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Bracke Cynthia – DoulaGraaf bewerkt alle foto’s in een typische eigen stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

Bij belet of ziekte van de Bracke Cynthia – DoulaGraaf op de moment van bevalling, neemt een gelijkwaardige Doula over met dezelfde waarden en normen, tenzij jullie verkiezen om geen andere Doula erbij te hebben. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn bedrag voor de bevalling van €350 teruggestort.

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de datum van de bewezen diensten.

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.
Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze
aanvaardt.

Bracke Cynthia – DoulaGraaf mag een begeleiding annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

Voor, tijdens of na de geboorte is de Doula niet aansprakelijk voor schade bij de
opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

AUTEURSRECHTEN

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

FACTURATIE EN BETALINGEN

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BEBE78 0637 0698 9686 na toezending van factuur en voor levering van de beelden.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de
betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Bracke Cynthia – DoulaGraaf zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen
van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat
enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de
uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Eeklo en de Ondernemingsrechtbank te
Gent.

UITVOERING OPDRACHT

Bracke Cynthia – DoulaGraaf zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Bracke Cynthia – DoulaGraaf bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.


Bracke Cynthia – DoulaGraaf heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De content is bescherm door auteursrecht
Bracke Cynthia – DoulaGraaf kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
– Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
– Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
– Zonder enige beperking van tijd
Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
– Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Bracke Cynthia -DoulaGraaf en de opdrachtgever.

Bracke Cynthia – DoulaGraaf behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle
betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Gent. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

AFFILIATE

Deze website werkt met affiliatie partners
Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via info@doulagraaf.be


laatste aanpassing 20/1/2021

menu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram